ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

Настоящият документ определя гаранционната политика за продукти с марка ELMARK закупени след 01.09.2017

 

1.ГАРАНЦИОНЕН СРОК

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК НА ИЗДЕЛИЕТО ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕ, КОЯТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА С КАСОВ БОН, ФАКТУРА ИЛИ ДРУГ РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ. ПАЗЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ЗАЕДНО С ГАРАНЦИОННАТА КАРТА, АКО КЪМ ПРОДУКТА ИМА ПРИЛОЖЕНА ТАКАВА.

 

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК Е РАЗЛИЧЕН В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОДУКТОВАТА КАТЕГОРИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА В ПОСЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ ELMARK Lighting и ELMARK Electrical, НАЛИЧНИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА WWW.ELMARKHOLDING.EU.

 

2.ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ОБХВАЩА САМО ПРОДУКТИ, УПОТРЕБЯВАНИ В РАМКИТЕ НА СВОЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОРМАЛНА УПОТРЕБА, И ЗА КОИТО Е ВАЛИДНО СЛЕДНОТО

 

-УСЛОВИЯТА НА РАБОТА СЪОТВЕТСТВАТ НА ДАННИТЕ, УКАЗАНИ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ, ОПАКОВКАТА ИМ, ПРИДРУЖАВАЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ КАТАЛОЗИ НА ELMARK

 

- ОКОЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА ВИНАГИ Е В ГРАНИЦИТЕ НА РАБОТНИЯ ДИАПАЗОН

 

- ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ, В КОЯТО СЕ ЕКСПЛОАТИРАТ ПРОДУКТИТЕ, НЕ Е ПОДЛОЖЕНА НА КОЛЕБАНИЯ В НАПРЕЖЕНИЕТО, ИЗЛИЗАЩИ ОТ ДИАПАЗОНА ПОСОЧЕН В ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

- ПРОДУКТИТЕ СА СВЪРЗАНИ, МОНТИРАНИ И ЕКСПЛОАТИРАНИ ПРАВИЛНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, В РАМКИТЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА, РАБОТНИЯ ДИАПАЗОН И УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА, ПОСОЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ, УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА, СТАНДАРТИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ПРИДРУЖАВАЩИ ПРОДУКТИТЕ.

 

ЕДИНСТВЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ELMARK В РАМКИТЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ СЕ ОГРАНИЧАВА В ПОДМЯНА ИЛИ РЕМОНТ НА ВСЕКИ ЕДИН ПРОДУКТ, ЗА КОЙТО Е УСТАНОВЕН ДЕФЕКТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ВЪВ ВЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛ. РАЗХОДИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ  НА ПРОДУКТИТЕ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ГАРАНЦИЯ САМО В ОБЕКТА, В КОЙТО Е ИЗВЪРШЕНА ПОКУПКАТА, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОКОМПЛЕКТОВКА НА ПРОДУКТА. АКО РЕШИТЕ ДА ИЗПРАТИТЕ ПРОДУКТА НА ПРОДАВАЧА ПО КУРИЕР, ВИЕ ЩЕ ПОЕМЕТЕ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИТЕ И РИСКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ.

 

ВСИЧКИ СПОМЕНАТИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ВАЖАТ ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ELMARK ИМА ДОСТЪП ДО НЕИЗПРАВНИЯ ПРОДУКТ С ЦЕЛ ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТТА, АКО Е НЕОБХОДИМО.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ГАРАНЦИЯ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

2.1. ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ ОТ НЕПРАВОСПОСОБНО ЛИЦЕ

2.2.  ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ В НЕОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА

2.3. В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПОРАДИ НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2.4. ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА ПРОДУКТИ С НЕПРАВИЛНО ОКАБЕЛЯВАНЕ, МОНТАЖ ИЛИ ПОДДРЪЖКА

2.5. ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА ЩЕТИ ПРИ ПОВРЕДИ ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕПРАВИЛНА, ОСТАРЯЛА ИЛИ ПОВРЕДЕНА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЯ.

2.6. ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ЦЕЛОСТТА НА ПРОДУКТА

2.7. ПРИ ЗАГУБЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПОКУПКА (КАСОВА БЕЛЕЖКА ИЛИ ФАКТУРА)

2.8. ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ: ВЛАГА, НАВОДНЕНИЕ, ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ПРЕНАТОВАРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА, ТОКОВИ УДАРИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ, КАКТО И СЧУПВАНЕ, НАДРАСКВАНЕ, ЗАЦАПВАНЕ, СКЪСВАНЕ, ИЗГАРЯНЕ И ДРУГИ УМИШЛЕНИ ИЛИ ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ ДЕЙСТВИЯ; ЗЛОУПОТРЕБА, НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, НЕОБИЧАЙНА УПОТРЕБА ИЛИ УПОТРЕБА В НАРУШЕНИЕ НА КОЙТО И ДА Е ПРИЛОЖИМ СТАНДАРТ, КОДЕКС ИЛИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА, В ТОВА ЧИСЛО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ТЕЗИ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В ПОСЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПРОМИШЛЕНИ И/ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ РЕГИОН.

2.9. ГАРАНЦИЯ НЕ ПОКРИВА КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТИТЕ С ОГРАНИЧЕН СРОК НА ГОДНОСТ ОТ 2 ГОДИНИ: БАТЕРИИ, КОНСУМАТИВИ И ДР.

 

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НЕ ПОКРИВА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД ПО МОНТАЖ ИЛИ ДЕМОНТАЖ НА ПРОДУКТИТЕ.

ELMARK ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ВЗЕМЕ ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ВАЛИДНОСТТА НА ВСЯКА ГАРАНЦИОННА РЕКЛАМАЦИЯ.

 

3.ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ПРИЗНАТИЯ ОТ НАС ГАРАНЦИОНЕН ДЕФЕКТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

ELMARK ПО СВОЙ ИЗБОР

3.1 ИЛИ РЕМОНТИРА БЕЗПЛАТНО ДЕФЕКТИРАЛИЯ ПРОДУКТ

3.2 ИЛИ ГО ЗАМЕНЯ СЪС СЪЩИЯ НОВ ПРОДУКТ, В ИЗПРАВНО СЪСТОЯНИЕ (ВЪЗМОЖНО Е И СЪС ПОДОБЕН МОДЕЛ)

3.3 ИЛИ ЩЕ ВЪЗСТАНОВИ НА КУПУВАЧА СУМАТА НА ПОКУПКАТА НА ДЕФЕКТИРАЛИЯ ПРОДУКТ, АКО НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЯНА В РАМКИТЕ НА 30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА.

ДЕФЕКТИРАЛИТЕ ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО Е ОСИГУРЕНА ЗАМЯНА, СТАВАТ СОБСТВЕНОСТ НА ELMARK.

СЪГЛАСНО ЗЗП, СТР.47 ЧЛ.113 Т.2. ПРИВЕЖДАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТОКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА РЕКЛАМАЦИЯТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛУГИ ИЛИ ПОДМЯНА, ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК НА ПРОДУКТА НЕ СЕ ПОДНОВЯВА. ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК СЕ УДЪЛЖАВА САМО С ВРЕМЕТО НЕОБХОДИМО НА ДОСТАВЧИКА ЗА ПОДМЯНА ИЛИ РЕМОНТ НА ПРОДУКТА.

 

 

ВНИМАНИЕ:

-   ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРЕЦЕНЕТЕ, ДАЛИ ПРОБЛЕМЪТ С ПРОДУКТА СЕ ПОКРИВА ОТ ГАРАНЦИЯТА СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ.

-   АКО В ПРОЦЕСА НА ДИАГНОСТИКА СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ ДЕФЕКТЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТРЕТИРА КАТО ГАРАНЦИОНЕН, И ОТКАЖЕТЕ ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ, Е ВЪЗМОЖНО ДА ВИ БЪДЕ НАЧИСЛЕНА ТАКСА ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ!

-   ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ СЕ ЗАПЛАЩА ОТ КЛИЕНТА.

-   ELMARK НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТОКОВИ УДАРИ, СВРЪХНАПРЕЖЕНИЕ, ПРЕДПАЗИТЕЛИ С НЕСТАНДАРТНО ВИСОКА ПРОВОДИМОСТ, СПАДОВЕ В НАПРЕЖЕНИЕТО И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ПУЛСИРАЩИЯ ТОК, ИЗЛИЗАЩИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ПРОДУКТИТЕ И ПОСОЧЕНИТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ЗАХРАНВАНЕТО ГРАНИЦИ.

 

ЗА ПРОДУКТИТЕ, ПРОДАДЕНИ НА КУПУВАЧА, НО НЕОБОЗНАЧЕНИ С МАРКАТА ELMARK НАСТОЯЩИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НЕ СА ВАЛИДНИ.

ОБЩИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ВАЖАТ ЗА ПРОДУКТИ ПРОДАДЕНИ В ЕВРОПА.

 

 

 

УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

!!! УСЛОВИЯТА СА ЗА КРАЙНИ КЛИЕНТИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПРОДУКТА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, А НЕ ГО ЗАКУПУВАТ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ. УСЛОВИЯТА НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ НЕ ВАЖАТ ЗА ПАРТНЬОРИ И ДИСТРИБУТОРИ, С КОИТО ELMARK ИМА СКЛЮЧЕНИ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ.

 

УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ С МАРКА ELMARK, ПРЕДСТАВЕНИ В КАТАЛОЗИ ELMARK Lighting и ELMARK Electrical, НАЛИЧНИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА WWW.ELMARKHOLDING.EU и нямат етикет

 

LIMITED OFFER/UNTIL SUPPLIES LAST

 

 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ ТРЯБВА ДА:

-          СА НАПРАВИЛИ ПОКУПКА НА ПРОДУКТ ELMARK СЛЕД 01.12.2017

-          ДА РЕГИСТРИРАТ СВОЯТА ПОКУПКА НА http://elmarkholding.eu/bg/extended-warranty.html КАТО ПОПЪЛНЯТ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА И НАТИСНАТ БУТОНА ИЗПРАТИ

 

-          ДА НАПРАВЯТ РЕГИСТРАЦИЯ ДО 14 ДЕНА СЛЕД ДАТАТА НА ПОКУПКА

 

УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ ИМА СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ КАТО СТАНДАРТНАТА ГАРАНЦИЯ.

ГАРАНЦИЯТА Е ВАЛИДНА САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ПО ВРЕМЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, Е ВЯРНА И ТОЧНА И Е ПОЛУЧЕНА ОТ ELMARK.

 

СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОКУПКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛУЧИ ИМЕЙЛ С УНИКАЛЕН НОМЕР, КОЙТО ПОТВЪРЖДАВА НАПРАВЕНАТА РЕГИСТРАЦИЯ.

 

ПРИ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ В РАМКИТЕ НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ЗА ПОКУПКА НА СТОКАТА, ИМЕЙЛ- ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ И ПРОДУКТА, ЗА КОЙТО ПРЕДЯВЯВА РЕКЛАМАЦИЯ.

ЕДИНСТВЕНО КУПУВАЧЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА С УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯТА.

НИКОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ДИСТРИБУТОР ИЛИ ТЪРГОВЕЦ НЯМА ПРАВОМОЩИЕТО ДА ПРОМЕНЯ, МОДИФИЦИРА ИЛИ РАЗШИРЯВА УСЛОВИЯТА НА СТАНДАРТНАТА ИЛИ УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ ИМЕТО НА ELMARK ПО КАКЪВТО И ДА Е ПОВОД.

 

 • ELMARK предлага 7 години стандартна производствена гаранция. За този продукт не се прилага опцията удължена гаранция. Когато закупеният продукт се използва за индустриални цели, неговата гаранция е 3 години.

 

 • ELMARK предлага 5 години стандартна производствена гаранция и 2 години удължена гаранция при регистрация на покупката на адрес: http://elmarkholding.eu/bg/extended-warranty.html . Когато закупеният продукт се използва за индустриални цели, неговата гаранция е 3 години.

 

 • ELMARK предлага 5 години стандартна производствена гаранция и 2 години удължена гаранция при регистрация на покупката на адрес http://elmarkholding.eu/bg/extended-warranty.html

 

 • ELMARK предлага 3 години стандартна производствена гаранция и 4 години удължена гаранция при регистрация на покупката на адрес http://elmarkholding.eu/bg/extended-warranty.html

 

 • ELMARK предлага 5 години стандартна производствена гаранция. За този продукт не се прилага опцията удължена гаранция.

 

 • ELMARK предлага 4 години стандартна производствена гаранция и 1 години удължена гаранция при регистрация на покупката на адрес http://elmarkholding.eu/bg/extended-warranty.html

 

 • ELMARK предлага 3 години стандартна производствена гаранция и 2 години удължена гаранция при регистрация на покупката на адрес http://elmarkholding.eu/bg/extended-warranty.html

 

 • ELMARK предлага 4 години стандартна производствена гаранция. За този продукт не се прилага опцията удължена гаранция.

 

 • ELMARK предлага 3 години стандартна производствена гаранция и 1 години удължена гаранция при регистрация на покупката на адрес http://elmarkholding.eu/bg/extended-warranty.html

 

 • ELMARK предлага 3 години стандартна производствена гаранция. За този продукт не се прилага опцията удължена гаранция.

 

 • ELMARK предлага 2 години стандартна производствена гаранция и 1 години удължена гаранция при регистрация на покупката на адрес http://elmarkholding.eu/bg/extended-warranty.html

 

 • ELMARK предлага 2 години стандартна производствена гаранция. За този продукт не се прилага опцията удължена гаранция.

 

 • ELMARK предлага 1 години стандартна производствена гаранция. За този продукт не се прилага опцията удължена гаранция.